Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час та час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

 Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час та час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

автор за посиланням.

Мета: ознайомити учнів з основами трудового права, порядком прийому та звільнення з роботи; формувати вміння складати порівняльні таблиці; виховувати повагу до праці розуміння важливості праці для формування людської істоти та її розвитку.

Основні поняття: колективний договір, трудовий договір, прогул, заробітна плата.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

1.    Які шляхи захисту прав дитини ви знаєте?

2.    Пригадайте, які гарантії надає держава щодо забезпечення права на працю

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя  ПРИТЧА ПРО ПРАЦЮ

Йшов мисливець лісом і зустрів дроворуба. Зігнувшись, той довго і наполегливо пиляв звалене дерево. Він увесь спітнів і був дуже напруженим. Мисливець підійшов ближче, щоб подивитися, чому робота просувається так повільно і з таким колосальним зусиллям.

– Та ваша пилка зовсім затупилася! – звернувся мисливець до дроворуба. – Чому би вам її не нагострити?

– Що ви! – вигукнув дроворуб, здивовано подивившись на перехожого. – У мене абсолютно немає на це часу, мені треба спиляти ще 20 дерев!

І дроворуб знову взявся за роботу.

***

Працьовитість – це, звичайно, добре, але розумна праця – ще краще. Не забувайте час від часу задаватися питанням про ефективність і доцільність зусиль, що докладаються, – можливо, невелике вкладення часу чи коштів дозволить виконувати роботу швидше і якісніше.

Кожен із вас в майбутньому буде працювати, надіємося, вам вдасться знайти цікаву роботу. Для того, щоб ви працювали офіційно, необхідно укласти трудовий договір. А зараз в зошитах занотуйте, що таке трудовий договір.

Робота над формуванням понять

Трудови́й догові́р — договір між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Робота з документом

Опрацювати текст Ст.9 КЗпП (55),визначити чиї інтереси захищає ця норма.

Розповідь вчителя + робота зі схемою

Кодекс законів про працю України визначає засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці. КЗпП регулює трудові відносини всіх працівників з метою зростання якості роботи, продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва, зміцненню трудової дисципліни. Кодекс законів про працю визначає високий рівень умов праці та всебічну охорону трудових прав працівника.

Кодекс законів про працю гарантує кожному право на працю з оплатою праці не менше встановленого державою мінімального розміру, вільний вибір професії, роду занять і роботи. КЗпП також встановлює, що держава повинна створювати умови для ефективної занятості населення,  підвищення і підготовки трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку працівників.

Всі громадяни мають рівні трудові право незалежно від расової, національної приналежності, мови, майнового та соціального стану, політичних поглядів, мови, релігійних переконань. Цей кодекс регулює трудові відносини працівників незалежно від форми власності установ, підприємств, організацій, виду їх діяльності, галузевої належності, а також осіб, що працюють у фізичних осіб-підприємців.

Схема 1

Документи, які потрібно подати при прийомі на роботу


                                                                  

                           

 

Документ, що засвідчує        Трудова книжка            Додаткові     документи

Особу                                                                              ДОВІДКА ПРО  СТАН

                                                                                                  ЗДОРОВ’Я

                                                                                   КВАЛІФІКАЦІЮ (ДИПЛОМ,

                                                                                       ПОСВІДЧЕННЯ  ТОЩО)

СВІДОЦТВО  ПРО

НАРОДЖЕННЯ

Розповідь вчителя+ самостійна за завданнями

У ході розповіді вчителя заповнити другу колонку таблиці

Зразок таблиці

Критерії для порівняння

Колективний договір

Трудовий договір

Рівень, на якому укладають угоду

Підприємство, або структурний підрозділ

Індивідуально (окремий працівник)

Сторони договору

Профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган і власник або уповноважений ним орган

Працівник і власник або уповноважений ним орган

Зміст договору

Основні положення з питань праці і зарплати, охорони праці, робочого часу і часу відпочинку, стимулювання, соціально-побутових, житлових умов, додаткові пільги і переваги тощо, які стосуються колективу загалом

Характер (професія, посада, кваліфікація) і умови роботи (робочий час, пільги тощо), оплати праці конкретного працівника

Форма договору

Письмова

Як правило письмова, в окремих випадках обов♥язкового письма

Строк дії

Один рік

На весь час роботи працівника на підприємстві

Робота над формування понять

Колекти́вний до́гові́р — угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

Прогул — це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

Робота з документом  КЗпП ст. 36, ст.40

За допомогою витягу КЗпП України визначте, у яких випадках працівник може бути звільнений з роботи за ініціативою адміністрації,які підстави припинення трудового договору передбачені законодавством?

Юридичний практикум

  17-літній Валентин улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав. (Консультація для юнака: адміністрація не права:робочий тиждень — 36 годин, відпустка — календарний місяць, заборона ніч­них змін, позаурочної роботи, шкідливого виробництва.)

5.        Робітник проспав і запізнився на робочу зміну на 3 год і 5 хв. Він поп­росив вибачення в бригадира, проте його звільнили з роботи. (Кон­сультація для робітника: прогул — підстава для звільнення.)

6.          На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Брига­дир запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням. (Консультація для робітни­ків: не писати заяву, оскільки в такому разі вони втратять статус робітників, що потрапили під скорочення штату, і матеріальне від­шкодування.)

ІV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Практикум

   Адміністрація підприємства видала наказ про залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні для виконання невідкладних ван­тажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання рухомого скла­ду в пунктах відправлення та призначення. Чи мала адміністрація підприємства на це право? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Під час укладання трудового договору із 17-річним Олегом керівник підприємства наполягав на 38-годинному робочому тижні та наданні працюючому відпустки тривалістю 30 календарних днів. Яких порушень припустився власник підприємства?

3.      22-річній Марії було відмовлено в прийомі на роботу у зв'язку з її вагітністю. Керівник підприємства мотивував тим, що підприємство не в змозі буде виплатити допомогу з вагітності й пологів у зв'язку з фінансовими проблемами. Чи правомірні дії адміністрації? Свою відповідь обґрунтуйте. (Дії адміністрації неправомірні, вагітність жінки й наявність у неї дітей не має обмежувати її прав.)

V. Домашнє завдання

1. опрацювати параграф 19-20

2.дати відповіді на запитання

3.написати заяву про прийом на роботу

 Коментарі