Проголошення незалежності України

 Опрацювати презентацію   https://naurok.com.ua/prezentaciya-istori-ukra-ni-dlya-5-go-klasu-na-temu-progoloshennya-nezalezhnosti-ukra-ni-uhvalennya-konstituci-ukra-ni-revolyuciya-gidnosti-12737.html

Виконати тести   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8620764

Коментарі